Thuộc Bộ:
Âm ON : ショウ ソウ
Âm KUN : まさ.に はた まさ ひきい.る もって
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Người chỉ huy đang suy nghĩ về tương lai.

KANJI LIÊN QUAN