Thuộc Bộ: 酋[TÙ] 寸[THỐN]
Âm ON : ソン
Âm KUN : たっと.い とうと.い たっと.ぶ とうと.ぶ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
tôn trọng bình rượu có cắm hai ống hút cảm giác thốn vãi

KANJI LIÊN QUAN