Thuộc Bộ: 小[TIỂU] 丿[PHIỆT, TRIỆT]
Âm ON : ショウ
Âm KUN : すく.ない すこ.し
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Khi bạn cắt một thứ nhỏ(小) ,bạn chỉ thu được một ít

KANJI LIÊN QUAN