Thuộc Bộ: 尸[THI] 古[CỔ]
Âm ON : キョ コ
Âm KUN : い.る -い お.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi cư trú ở dưới nhà cổ

KANJI LIÊN QUAN