Thuộc Bộ: 尸[THI] 至[CHÍ]
Âm ON : オク
Âm KUN : や
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Mọi người cần đất (土) và một mái nhà

KANJI LIÊN QUAN