Thuộc Bộ: 尸[THI] 曽[TẰNG]
Âm ON : ソウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
曽:Tằng(そう、そ、ぞう) 層: Tằng ở nhà nhiều tầng 憎:Tằng giận tim dựng đứng lên 贈:Tằng được tặng bảo bối 増:Tằng mua thêm đất

KANJI LIÊN QUAN