Thuộc Bộ: 尸[THI] 曽[TẰNG]
Âm ON : ソウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ

KANJI LIÊN QUAN