Thuộc Bộ:
Âm ON : サン セン
Âm KUN : やま
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một ngọn núi

KANJI LIÊN QUAN