Thuộc Bộ:
Âm ON : セン
Âm KUN : かわ
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Dòng sông chạy qua nó

KANJI LIÊN QUAN