Thuộc Bộ: 匚[PHƯƠNG] 二[NHỊ]
Âm ON : キョ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Chứ C to + chứ U quay ngược vào thành cự không dấu

KANJI LIÊN QUAN