Thuộc Bộ: 亠[ĐẦU] 巾[CÂN]
Âm ON : シ
Âm KUN : いち
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mọi người đi đến chợ để mua sắm.

KANJI LIÊN QUAN