Thuộc Bộ:
Âm ON : シ
Âm KUN : いくさ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
ở thành phố quan thường là SƯ

KANJI LIÊN QUAN