Thuộc Bộ: 广[NGHIỄM, YỂM, QUẢNG, QUÁNG] 廿[NHẬP, CHẤP] 巾[CÂN]
Âm ON : セキ
Âm KUN : むしろ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Có 21 chỗ ngồi trong cái quán này

KANJI LIÊN QUAN