Thuộc Bộ: 丗[]
Âm ON : タイ
Âm KUN : お.びる おび
Cấp độ : N2
Cách nhớ
giữa vùng núi và thành phố có cái đai để ngăn cách

KANJI LIÊN QUAN