Thuộc Bộ: 十[THẬP]
Âm ON : カン
Âm KUN : ほ.す ほ.し- -ぼ.し ひ.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Cây cột điẹn đứng khô khan giữa trời