Thuộc Bộ: 丿[PHIỆT, TRIỆT] 干[KIỀN, CAN, CÀN, CÁN]
Âm ON : ネン
Âm KUN : とし
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Mất một năm để gặt lúa.

KANJI LIÊN QUAN