Thuộc Bộ: 干[KIỀN, CAN, CÀN, CÁN]
Âm ON : コウ
Âm KUN : さいわ.い さち しあわ.せ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi có nhiều yên(円) dưới đất(土).Tôi rất hạnh phúc

KANJI LIÊN QUAN