Thuộc Bộ: 广[NGHIỄM, YỂM, QUẢNG, QUÁNG] 丁[ĐINH, CHÊNH, TRANH]
Âm ON : チョウ テイ
Âm KUN : やくしょ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Cái sảnh ở trong nhà hình chữ T

KANJI LIÊN QUAN