Thuộc Bộ: 广[NGHIỄM, YỂM, QUẢNG, QUÁNG] 氐[ĐỂ, ĐÊ]
Âm ON : テイ
Âm KUN : そこ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Trong nhà thấp nhất là đáy

KANJI LIÊN QUAN