Thuộc Bộ: 广[NGHIỄM, YỂM, QUẢNG, QUÁNG] 占[CHIÊM, CHIẾM]
Âm ON : テン
Âm KUN : みせ たな
Cấp độ : N4
Cách nhớ
quầy hàng,cà chua(トマト) đang được bày trên một cái hộp

KANJI LIÊN QUAN