Thuộc Bộ: 广[NGHIỄM, YỂM, QUẢNG, QUÁNG] 付[PHÓ]
Âm ON : フ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Giao Phó ngôi Nhà cho Chính PHỦ

KANJI LIÊN QUAN