Thuộc Bộ: 广[NGHIỄM, YỂM, QUẢNG, QUÁNG] 坐[TỌA]
Âm ON : ザ
Âm KUN : すわ.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Hai người(人) ngồi trên đất(土).

KANJI LIÊN QUAN