Thuộc Bộ: 广[NGHIỄM, YỂM, QUẢNG, QUÁNG] 車[XA]
Âm ON : コ ク
Âm KUN : くら
Cấp độ : N2
Cách nhớ
XE cất ở NHÀ kho