Thuộc Bộ: 广[NGHIỄM, YỂM, QUẢNG, QUÁNG] 廷[ĐÌNH]
Âm ON : テイ
Âm KUN : にわ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Sân đình có mái che nơi vuaa đi lại

KANJI LIÊN QUAN