Thuộc Bộ: 正[CHÁNH, CHÍNH] 廴[DẪN]
Âm ON : エン
Âm KUN : の.びる の.べる の.べ の.ばす
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Chính nghĩa được dẫn dắt kéo dài

KANJI LIÊN QUAN