Thuộc Bộ: 弓[CUNG] 丨[CỔN]
Âm ON : イン
Âm KUN : ひ.く ひ.き ひ.き- -び.き ひ.ける
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đây là một cung (弓) và một cái dây.Nó là cái dây mà bạn sẽ kéo

KANJI LIÊN QUAN