Thuộc Bộ: 幵[] 彡[SAM, TIỆM]
Âm ON : ケイ ギョウ
Âm KUN : かた -がた かたち なり
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi đang định hình một vài thứ

KANJI LIÊN QUAN