Thuộc Bộ: 彳[XÍCH] 聿[DUẬT]
Âm ON : リツ リチ レツ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tôi đã viết(書) ra các quy định giao thông