Thuộc Bộ: 彳[XÍCH] 复[PHỤC, PHÚC, PHÚ, PHỨC]
Âm ON : フク
Âm KUN : また
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Mọi người đi lặp lại trên những con đường tương tự mỗi ngày(日).

KANJI LIÊN QUAN