Thuộc Bộ: 亡[VONG, VÔ] 心[TÂM]
Âm ON : ボウ
Âm KUN : わす.れる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi quên xây dựng bức tường ở bên phải

KANJI LIÊN QUAN