Thuộc Bộ: 心[TÂM]
Âm ON : キュウ
Âm KUN : いそ.ぐ いそ.ぎ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
"Đồng ý.nếu tôi vội vàng,tôi vẫn sẽ ổn"

KANJI LIÊN QUAN