Thuộc Bộ: 亦[DIỆC] 心[TÂM]
Âm ON : レン
Âm KUN : こ.う こい こい.しい
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Cô gái họ DIỆC có TRÁI TIM nhân hậu nên chỉ gặp 1 lần đã lưu LUYẾN