Thuộc Bộ: 串[XUYẾN, QUÁN] 心[TÂM]
Âm ON : カン
Âm KUN : わずら.う
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Bệnh hoạn thì tim nhảy lên nhảy xuống theo đường điện tâm đồ