Thuộc Bộ: 戈[QUA]
Âm ON : セイ ジョウ
Âm KUN : な.る な.す -な.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi đã thực hiện nhiệm vụ với vũ khí.

KANJI LIÊN QUAN