Thuộc Bộ: 扌[THỦ]
Âm ON : サイ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mọi thiên TÀI đều có chữ ô オ