Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 丁[ĐINH, CHÊNH, TRANH]
Âm ON : ダ ダアス
Âm KUN : う.つ う.ち- ぶ.つ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
TAY cầm cây ĐINH đi ẩu ĐẢ