Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 支[CHI]
Âm ON : ギ
Âm KUN : わざ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tay chi tiết thể hiện kỹ thuật