Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 召[TRIỆU]
Âm ON : ショウ
Âm KUN : まね.く
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi sẽ mời bạn một bữa ăn.

KANJI LIÊN QUAN