Thuộc Bộ: 扌[THỦ]
Âm ON : ハイ
Âm KUN : おが.む おろが.む
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tay chắp bái 1 lần 4 cái