Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 帚[TRỬU, CHỬU]
Âm ON : ソウ シュ
Âm KUN : は.く
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đôi tay TẢO tần cầm Trửu quét nhà