Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 屈[KHUẤT, QUẬT]
Âm ON : クツ
Âm KUN : ほ.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Dùng TAY khai QUẬT tử THI ròi MANG ĐI