Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 采[THẢI, THÁI]
Âm ON : サイ
Âm KUN : と.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Dùng tay hái lá trên cây