Thuộc Bộ: 扌[THỦ]
Âm ON : タン
Âm KUN : さぐ.る さが.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tìm kiếm tay chân treo trên cây