Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 奐[HOÁN]
Âm ON : カン
Âm KUN : か.える -か.える か.わる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tay tác động là hoán đổi