Thuộc Bộ: 扌[THỦ] 員[VIÊN, VÂN]
Âm ON : ソン
Âm KUN : そこ.なう そこな.う -そこ.なう そこ.ねる -そこ.ねる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tự tay làm tổn thất nhân viên của mình