Thuộc Bộ: 己[KỈ] 攴[PHỘC]
Âm ON : カイ
Âm KUN : あらた.める あらた.まる
Cấp độ : N2
Cách nhớ
lão phộc dùng kỉ luật để cải tạo đất nước