Thuộc Bộ: 方[PHƯƠNG] 攴[PHỘC]
Âm ON : ホウ
Âm KUN : はな.す -っぱな.し はな.つ はな.れる こ.く ほう.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chúng tôi được phóng thích bên dưới lá cờ.

KANJI LIÊN QUAN