Thuộc Bộ: 正[CHÁNH, CHÍNH] 攴[PHỘC]
Âm ON : セイ ショウ
Âm KUN : まつりごと まん
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chính phủ nên làm những điều đúng (正).

KANJI LIÊN QUAN