Thuộc Bộ: 孝[HIẾU] 攴[PHỘC]
Âm ON : キョウ
Âm KUN : おし.える おそ.わる
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Một người già đang dạy một đứa trẻ(子).

KANJI LIÊN QUAN