Thuộc Bộ: 攴[PHỘC]
Âm ON : スウ ス サク ソク シュ
Âm KUN : かず かぞ.える しばしば せ.める わずらわ.しい
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người PHỤ NỮ là người phải ghi SỔ sách số GẠO trong nhà

KANJI LIÊN QUAN