Thuộc Bộ: 亠[ĐẦU]
Âm ON : ホウ
Âm KUN : かた -かた -がた
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Hãy đi theo hướng của lá cờ

KANJI LIÊN QUAN